PROJEKTY UNIJNE

 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Centrum Kultury w Kamiennej Górze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze
w sprzęt, urządzenia, meble i oprogramowanie niezbędne dla poprawy jakości aktualnej oferty kulturalnej oraz umożliwiające jej poszerzenie o nowe sfery działalności. 

W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną nowepowierzchnie
i pomieszczenia Centrum Kultury w Kamiennej Górze, poszerzona zostanie również oferta kulturalna poprzez wprowadzenie nowych form działalności kulturalnej. 

CEL GŁÓWNY:

Wzrost atrakcyjności i dostępności oferty kulturalnej oferowanej przez Centrum Kultury w Kamiennej Górze

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. doposażenia funkcjonujących aktualnie sal: plastycznej (nowe warsztaty
z ceramiki, grafiki), widowiskowej (spełnienie warunków technicznych - raiderowych szerszej grupy artystów profesjonalnych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość wykorzystania projekcji multimedialnych), galerii (nowe formy prezentacji sztuki - multimedialne),

2. zakup wyposażenia w celu zorganizowania całkowicie nowych pomieszczeń takich jak: sala multimedialna (nowe kursy nauki obsługi komputera -
w szczególności dla osób starszych, językowe, grafiki komputerowej (w tym np. fotograficznej), montażu filmowego, utworzenie mediateki), sala kameralna (organizacja przeglądów teatralnych, w tym przeglądów zespołów osób niepełnosprawnych, konkursy recytatorskie, monodramy, koncerty akustyczne, projekcje filmowe, spotkania autorskie), studio nagrań (nowe warsztaty
z kształcenia głosu, instrumentalne, realizacji dźwięku, rejestracja nagrań wokalistów, zespołów
muzycznych)

 

PRZEWIDYWANY REZULTAT: 

Zwiększenie udziału mieszkańców Kamiennej Góry w zajęciach i warsztatach artystycznych oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury

 Wartość projektu: 1 373 795,10 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 086 736,08 PLN

 
 
 

 

 

 

RODO klauzula informacyjna Deklaracja zgodności Deklaracja dostępności